I. epizóda: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.: Takto pripravovaná reforma vysokoškolského zákona vytvorí podmienky na to, aby sa mohol rozkrádať majetok vysokých škôl.

O storočnici Právnickej fakulty UK, zodpovednosti právnických fakúlt za kvalitu právneho štátu, kvalite a kvantite v právnom vzdelávaní, reforme vzdelávania na právnickej fakulte, reforme vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a o vzťahu medzi právom a politikou sme diskutovali s dekanom Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD.

Celý podcast s doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD.

Podcast môžete počúvať aj na Spotify

Podcast s doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD. podľa tém:

Zodpovednosť právnických fakúlt za kvalitu právneho štátu

 • Robia právnické fakulty dostatok pre to, aby nedochádzalo k zneužívaniu právneho štátu? Aké sú vlastne ich možnosti? 
 • Ako nesie bremeno zodpovednosti za formovanie právnickej obce na Slovensku? 
 • Aké sú možnosti právnických fakúlt pri budovaní právneho štátu? 
„Právnickým fakultám prináleží to, aby jednak navrhovali konkrétne zlepšenia čo sa týka kvality právneho štátu, ale aj aby sa vyjadrovali, keď máme dojem, že ten právny štát je v ohrození.“ 

Kvalita vs. kvantita v právnom vzdelávaní 

 • Potrebujeme toľko právnikov, koľko produkujú právnické fakulty?
 • Aké vlastnosti by mal mať kvalitný pedagóg, ktorý pôsobí na právnickej fakulte? 
 • Ako sa dotkol kvality vzdelávania na právnickej fakulte zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania? 
„Nie je podstatné, koľko ich (študentov) nastúpi, ale podstatné je, aby skončili iba tí, ktorí naozaj na to majú, ktorí sa chcú vzdelávať a rozmýšľať.“

Reforma vzdelávania na Právnickej fakulte UK 

 • Kedy začal riešiť potrebu reformy vzdelávania na právnickej fakulte?
 • Aké sú rozdiely medzi spôsobom výučby pred reformou a po reforme?
 • Ako hodnotia a ovplyvňujú výučbu študenti? 
 • Rýchla SWOT analýza vzdelávania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského.
„To, čo sa dnes učí za tri roky, sa predtým učilo za päť rokov.“.

Reforma vysokoškolského vzdelávania na Slovensku

 • Aké sú najzásadnejšie problémy tejto reformy?
 • Ako by si počínal vo vedení právnickej fakulty manažér dosadený z externého prostredia?
 • Potrebuje vysokoškolské vzdelávanie reformu alebo potrebuje evolučný vývoj?
 • Sú touto reformou ohrozené akademické práva a slobody? 
„Tieto kroky ministerstva školstva vyzerajú tak, že by skôr korupcii a rozkrádaniu verejného majetku mohli pomôcť, čo je veľmi zlé.“

Právo a politika

 • Ako vníma možnosť právnických fakúlt nominovať kandidátov na jednotlivé pozície v štáte? 
 • Ako vníma nomináciu špeciálneho prokurátora s odstupom času? 
„To, čo sa deje v tom štáte, vyzerá dosť nebezpečne. Ja by som tú tému vôbec nezužoval na nejakú vojnu policajtov.“