O podcaste

ComenIUS podcast vznikol pri príležitosti stého výročia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Predstavuje platformu určenú primárne pre zamestnancov, doktorandov, členov Vedeckej rady, členov Alumni klubu, absolventov a externých spolupracovníkov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Slúži ako komunikačný kanál na slobodné šírenie myšlienok členov akademickej obce. Plne rešpektuje akademické slobody členov akademickej obce, a to najmä právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov. Za prezentovanie svojich názorov nesie plnú právnu zodpovednosť ich nositeľ. Myšlienky, ktoré sú prezentované v podcastoch, nie sú oficiálnymi stanoviskami Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prevádzkovateľom ComenIUS podcastu na webovom sídle www.comeniuspodcast.flaw.uniba.sk je Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave so sídlom Šafárikovo nám. č. 6, 811 00 Bratislava. 

Spracúvanie osobných údajov v rámci comeniuspodcast.flaw.uniba.sk podlieha režimu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“).

Na spracúvanie osobných údajov hostí alebo tretích strán sa v plnom rozsahu vzťahujú Podmienky ochrany súkromia dostupné na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov. Podmienky ochrany súkromia poskytujú zrozumiteľné informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 GDPR.